Jafnlaunastefna Eskju

Jafnlaunastefna Eskju er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir yfir alla starfsmenn félagsins. Jafnlaunastefnan skal uppfylla viðeigandi viðmið um jafnlaunastefnur í samræmi við ÍST 85:2012, kafla 4.2. Eskja fylgir ákvæðum laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Eskju þau réttindi sem koma fram í 6.gr laganna.

Það er stefna Eskju að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá félaginu.
Jafnlaunastefna Eskju

Eskja greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir um þekkingu, hæfni og ábyrgð. Það er stefna Eskju að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá félaginu. Um skilgreiningu á launum og kjörum vísast til 9. og 10. mgr. 2. gr. laga og 19. gr. fyrrnefndra laga. Eskja fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma. Launaákvarðanir skulu vera gegnsæjar, málefnalegar og vel rökstuddar.

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Eskja sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85 og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Eskja hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund, eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.
Eskja skuldbindur sig m.a. til að:

• Innleiða vottað jafnlaunastjórnunarkerfi, skjalfesta og viðhalda með stöðugum umbótum.
• Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
• Flokka störf út frá þeim kröfum sem þau gera og framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar.
• Kynna starfsfólki niðurstöður launagreiningar hvað varðar óútskýrðan kynbundinn launamun.
• Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti.
• Gera innri úttekt á öllum útgefnum skjölum sem tilheyra jafnlaunastjórnunarkerfi eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti.
• Halda rýni stjórnenda árlega.
• Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.
• Gera stefnuna aðgengilega almenningi á vefsíðu Eskju

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á því að stefnunni sé framfylgt.

Samþykkt á stjórnarfundi þann 26. 04. 2021